Vircavas vidusskola

Vircavas vidusskola

Par skolu

Prioritātes:

 • Mācību procesam nepieciešamo jaunu izglītības programmu ieviešana un realizācija izglītības iestādē
 • Pedagogu motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšana
 • Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana, izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā un VPD paaugstināšana
 • Veselības aprūpe, izglītojamo drošība un sociālā palīdzība
 • Izglītojamo piederības apziņas un lepnuma veidošana par savu izglītības iestādi un pagastu
 • Mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana
 • Sadarbība ar sabiedrību un dažādām institūcijām

Izglītības programmas

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Pamatizglītības programma
 • Pirmsskolas izglītības programma
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ina Rituma