Suntažu vidusskola

Suntažu vidusskola

Par skolu

Pamatmērķis
Veicināt galveno kompetenču attīstību, kas nepieciešamas izglītojamo
personiskajai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskajai aktivitātei, sociālajai
iekļautībai un nodarbinātībai.
Prioritārie uzdevumi:

 • Stiprināt izglītojamā lasītprasmi, digitālo kompetenci, mēdijpratību un
  drošumspēju;
 • 9.Pilnveidot mācību darba diferenciācijas sistēmu;
 • 3.Iesaistīt izglītojamos skolas vides estētiskajā noformēšanā un esošo
  vērtību saglabāšanā.

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 • Interešu izglītības programma.

Koordinatore

Rita Glaudiņa vidusskolas programmā

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Rita Glaudiņa vidusskolas programmā

Koordinatore

Gunta Būmeistare pamatskolas programmā

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Gunta Būmeistare pamatskolas programmā