Inčukalna pamatskola

Inčukalna pamatskola

Par skolu

  • Pedagoģisko procesu īsteno 24 pedagogi ar augstāko izglītību, no kuriem sešiem ir vairākas pedagoģiskās specialitātes. Visi skolotāji apmeklē nepieciešamos kursus, lai celtu savu kvalifikāciju. Skolā strādā atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, skolotāja palīgs, medmāsa.
  • Skolā strādā 20 tehniskie darbinieki. Skola ir novada izglītības un kultūras centrs, kas piedāvā interešu izglītības programmas skolēniem, lekcijas vecākiem.
  • Skolēniem sporta stundas un peldēšanas apmācība notiek blakus esošajā Inčukalna novada sporta kompleksā. Skolā darbojas Skolas padome un skolēnu padome. Skolas telpās dienas otrā pusē darbojas Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola.

Inčukalna skolas vēsture meklējama senā pagātnē. Skola dibināta 1737. gadā, un sākumā tajā mācījās 2 skolnieki. Ejot laikam, skola vairākkārt mainījusi nosaukumu un ēkas.

  • 1847. gadā uzbūvēja jaunu skolas ēku, kur par skolotāju strādāja jaunlatvietis Juris Caunītis. gadā skola tika pārcelta uz muižas pārvaldnieka Fastana māju, kur tā atradās līdz 1967. gadam.
  • 1967. gadā Inčukalna ciemata centrā tika nodota jaunā Inčukalna skola. Mainījušies laiki, valsts iekārtas un līdzi mainījusies arī skola.
  • No 1991. gada skolu finansiāli uztur Inčukalna pašvaldība. Inčukalna pamatskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ārējiem normatīvajiem aktiem un skolā izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, Inčukalna pamatskolas nolikumu, ko apstiprina Inčukalna novada dome.

Izglītības programmas

  • 2019./2020. mācību gadā skola piedāvā pamatizglītības programmu, kods (21011111), ko apgūst 256 skolēni. No tiem 1.- 4. klasēs mācās 128 skolēni, bet 5.- 9. klasēs mācās 128 skolēni.
  • Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek piedavāta speciālā pamatizglītības programma (21015611).
  • Ar 2012./13. mācību gadu skola īsteno pirmskolas izglītības programmu (01011111),
  • Sešgadīgie bērni tagad mācās skolas telpās. 2019. gada rudenī izveidota vēl viena sešgadīgo grupa.

 

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Liene Sola