Inčukalna pamatskola

Inčukalna pamatskola

Par skolu

  • Pedagoģisko procesu īsteno 24 pedagogi ar augstāko izglītību, no kuriem sešiem ir vairākas pedagoģiskās specialitātes. Visi skolotāji apmeklē nepieciešamos kursus, lai celtu savu kvalifikāciju. Skolā strādā atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, skolotāja palīgs, medmāsa.
  • Skolā strādā 20 tehniskie darbinieki. Skola ir novada izglītības un kultūras centrs, kas piedāvā interešu izglītības programmas skolēniem, lekcijas vecākiem.
  • Skolēniem sporta stundas un peldēšanas apmācība notiek blakus esošajā Inčukalna novada sporta kompleksā. Skolā darbojas Skolas padome un skolēnu padome. Skolas telpās dienas otrā pusē darbojas Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola.

Inčukalna skolas vēsture meklējama senā pagātnē. Skola dibināta 1737. gadā, un sākumā tajā mācījās 2 skolnieki. Ejot laikam, skola vairākkārt mainījusi nosaukumu un ēkas.

  • 1847. gadā uzbūvēja jaunu skolas ēku, kur par skolotāju strādāja jaunlatvietis Juris Caunītis. gadā skola tika pārcelta uz muižas pārvaldnieka Fastana māju, kur tā atradās līdz 1967. gadam.
  • 1967. gadā Inčukalna ciemata centrā tika nodota jaunā Inčukalna skola. Mainījušies laiki, valsts iekārtas un līdzi mainījusies arī skola.
  • No 1991. gada skolu finansiāli uztur Inčukalna pašvaldība. Inčukalna pamatskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ārējiem normatīvajiem aktiem un skolā izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, Inčukalna pamatskolas nolikumu, ko apstiprina Inčukalna novada dome.

Izglītības programmas

  • 2019./2020. mācību gadā skola piedāvā pamatizglītības programmu, kods (21011111), ko apgūst 256 skolēni. No tiem 1.- 4. klasēs mācās 128 skolēni, bet 5.- 9. klasēs mācās 128 skolēni.
  • Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek piedavāta speciālā pamatizglītības programma (21015611).
  • Ar 2012./13. mācību gadu skola īsteno pirmskolas izglītības programmu (01011111),
  • Sešgadīgie bērni tagad mācās skolas telpās. 2019. gada rudenī izveidota vēl viena sešgadīgo grupa.

 

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Liene Sola

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika