Viesītes vidusskola

Viesītes vidusskola
 • Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV - 5237
 • 65245214
 • viesite@latnet.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Sarmīte Ratiņa

Par skolu

Skolas darbības mērķi ir:

 • veidot skolas skolēniem pieejamu izglītības vidi,
 • organizēt un īstenot tādu izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, absolventu spēju konkurēt izglītības un darba tirgū.
 • Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība.

Skolas nākotnes vīzija – mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli, tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101581121015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101561121015611).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sarmīte Ratiņa