Cesvaines vidusskola

Cesvaines vidusskola

Par skolu

Skolā ir iespējams iziet pilnu autoapmācības kursu un iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā un to uzskaitē. Skolotāji ņem vērā skolēnu mācību sasniegumus un izvēlas tiem atbilstošas mācību metodes. Mācību stundās tiek lietotas modernās tehnoloģijas: skolai ir vairākas interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras. Latviešu valodas, vēstures, ģeogrāfijas un ķīmijas kabinetos ar sponsoru palīdzību iegādāti videoprojektori, skolotāji tos izmanto mācību procesā.

Skolā strādā 41 skolotājs un 33 tehniskie darbinieki.

Tiek paplašināts skolēnu redzesloks, piedaloties mācību stundās, ekskursijās, teātru un koncertu apmeklējumos, projektu nedēļas pasākumos, priekšmetu nedēļu pasākumos, ēnu dienu pasākumos, valsts mēroga un novada organizētajos konkursos, erudītu konkursos skolā. Skolēniem uztic veikt dažādus pienākumus, viņiem ir iespēja organizēt dažādus pasākumus. Tēvzemes nedēļas ietvaros skolā iedibināta tradīcija – klašu sabiedriski aktīvākajiem skolēniem bezmaksas ekskursija uz vēsturiski nozīmīgām vietām. Labākos skolēnus mācību darbā apbalvo ar grāmatām, labākie jaunie literāti saņem ikgadējo Augusta Saulieša prēmiju, olimpiāžu uzvarētāji tiek prēmēti ar naudas balvām, viņiem tiek dota iespēja piedalīties skolēnu apmaiņas braucienā uz sadraudzības pilsētu Vaiji Vācijā, erudītākās klases dodas ekskursijās pa Latviju. Skolēniem ir pieejamas sociālā pedagoga konsultācijas, sadarbībā ar Cesvaines sociālo dienestu – psihologa konsultācijas.

Cesvaines vidusskola katru mēnesi izdod skolas avīzi „Caurvējš”, kurā publicē aktuālāko informāciju par skolu un skolēnu dzīvi. Sadarbība ar skolēnu vecākiem notiek, izmantojot e-klasi.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma.

Koordinatore

Lāsma Kausa

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Lāsma Kausa