Projekta “Esi Līderis!” privātuma politika

1. Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas.

2. Datu pārzinis. Kontaktinformācija.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija” (turpmāk – LUMA), reģistrācijas nr. – 40003059125, juridiskā adrese – Rīgā, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.

LUMA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: luma@luma.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LUMA faktiskajā adresē – Rīga, Alberta iela 13, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 11. punktu.

3. Dokumenta piemērošanas sfēra

LUMA
3.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, kā arī dati, izmantojot kuras ir iespēja identificēt noteikto personu. Personas datu kategorijas norādītas šajā sadaļā –
3.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – studentiem, absolventiem, mājas lapu apmeklētājiem, jebkādu LUMA pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod LUMA jebkādu informāciju, kuru var saistīt un arī definēt kā subjekta personas datus (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • LUMA uzturēto interneta mājas lapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

3.3. Ar Tīmekļa vietnes piedāvāto pakalpojumu starpniecību Tīmekļa vietnes īpašnieks var ievākt šādus Lietotāja personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un IP adresi. Lietotājs var papildus brīvprātīgi sniegt citus ar Lietotāju saistītus datus saistībā ar Lietotāja jautājumiem vai komentāriem.
3.4. LUMA rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3.5. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē Klients sniedz personas datus (LUMA interneta vietnē, mobilajās lietotnēs, papīra formātā, telefoniski vai sūtot informāciju elektroniski) un kādās sistēmās tie tiek apstrādāti.
3.6. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi vai nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Biznesa vadības koledžai.

4. Personas datu apstrādes nolūki

Mācību centrs “LUMA mācību centrs” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
4.1. Pakalpojumu sniegšanai un pakalpojumu/preču pārdošanai:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
 • pakalpojumu uzlabošanai vai jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
 • pakalpojumu un piedāvājumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • apmierinātības un pakalpojumu kvalitātes mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • interneta vietņu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

4.2. Biznesa plānošanai un analītikai:

 • statistikai un biznesa analīzei;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai.

4.3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
4.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz noteiktus datus mācību centram “LUMA mācību centrs”.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. LUMA apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu LUMA saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta – vēlmēm un darbībām, piem. pieteikumu formu aizpildīšana noteiktiem nolūkiem, kā studiju materiālu bezmaksas izpēte;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta – piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no LUMA un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LUMA leģitīmās (likumīgās) intereses.

5.2. LUMA likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • sniegt iespēju iegūt profesionālās pilnveides un interešu izglītību visiem interesentiem, izmantojot elektronisko, un ne tikai, vidi;
 • veikt komercdarbību izglītības sniegšanas jomā;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz mācību centru “LUMA mācību centrs”, sniedzot rakstisko informāciju uz papīra vai elektroniski un interneta vietnēs;
 • analizēt LUMA mājas lapas, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu LUMA mājas lapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • attīstīt esošus un izstrādāt jaunus pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS);
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un ar to saistītu procesu efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Personas datu apstrāde

6.1. LUMA apstrādā Klienta datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LUMA pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
6.2. LUMA attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām LUMA darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
6.3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas, var tikt veikta tikai līguma starp LUMA un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.
6.4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai LUMA var pilnvarot savus biznesa partnerus, kuri darbojas uz sadarbības līguma pamata veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, mācību grāmatu izsūtīšanu pa pastu. Ja izpildot šos uzdevumus, LUMA sadarbības partneri apstrādā LUMA rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie LUMA sadarbības partneri ir uzskatāmi par LUMA datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un LUMA ir tiesības nodot LUMA sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
6.5. LUMA sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar LUMA prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma vai nosūtīta pieprasījuma (papīra formā, telefoniski vai elektroniski) saistību izpildei LUMA uzdevumā.

7. Personas datu aizsardzība

LUMA aizsargā Klienta datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LUMA pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

8. Personas datu saņēmēju kategorijas

LUMA neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu citu pakalpojumu, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LUMA likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi šīs LUMA likumīgās intereses.

9. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

9.1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, LUMA personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
9.2. Šādos gadījumos Lattelecom nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

10. Personas datu glabāšanas ilgums

10.1. LUMA glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr netiks nodrošināts pakalpojums, kuru Klients pieteicis LUMA, izmantojot interneta vietnes rīkus, tālruņi, elektronisko pastu vai iesniegumu papīra formātā;
 • kamēr iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LUMA vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

10.2. Pēc tam, kad šis sadaļas 1. punkta minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

11. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

11.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
11.2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt LUMA piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt LUMA veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LUMA likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LUMA pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
11.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē LUMA birojā (Rīgā, Alberta ielā 13), uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

11.4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LUMA pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
11.5. LUMA atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniski, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
11.6. LUMA nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

12. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

12.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, individuāli sagatavot piedāvājumi, LUMA pasākumu reklāma u.c.), var dot mācību centra “LUMA mācību centrs” vietnē www.esilideris.lv, LUMA pakalpojumu pieteikšanas formās, LUMA pakalpojumu un LUMA sadarbības partneru portālos/lietotnēs vai citās interneta lapās, zvanot uz mācību centru “LUMA mācību centrs” un klātienē LUMA birojā vai citās vietās, kur darbojās LUMA pārstāvji vai LUMA sabiedrības partneri.
12.2. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šeit –
12.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – rakstot uz LUMA e-pastu luma@luma.lv, zvanot uz LUMA mācību centru vai klātienē LUMA birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
12.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
12.5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

13. Saziņa ar Klientu

13.1. LUMA veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, izmantojot LUMA vai sadarbības partneru interneta vietnes vai lietotnes paziņojumus (notifikācijas)).
13.2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi LUMA veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes saskaņošana, informācija par līgumsaistībām un rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

14. Komerciāli paziņojumi

14.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LUMA un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) LUMA veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
14.2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, LUMA var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.
14.3. Klients piekrišanu LUMA un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot mācību centra “LUMA mācību centrs” vietnē www.esilideris.lv, LUMA pakalpojumu pieteikšanas formās, LUMA pakalpojumu un LUMA sadarbības partneru portālos/lietotnēs vai citās interneta lapās, zvanot uz LUMA mācību centru un klātienē LUMA birojā vai citās vietās, kur darbojās LUMA pārstāvji vai LUMA sabiedrības partneri.
14.4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi luma@luma.lv;
 • zvanot uz LUMA mācību centru “LUMA mācību centrs”;
 • klātienē LUMA birojā;
 • nomainot uz ierīcēm paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

14.5. LUMA pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
14.6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka LUMA var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

15. Mājas lapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

15.1. LUMA interneta vietnes var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti vietnē un pieejami LUMA mājas lapā
15.2. LUMA interneta vietnes var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko LUMA nenes atbildību.

16. Citi noteikumi

16.1. LUMA ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā, kā arī – ievietojot LUMA mājas lapā.
16.2. LUMA saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas LUMA mājas lapā.

Sīkdatņu politika Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijā