Grundzāles pamatskola

Grundzāles pamatskola
  • Tilta iela 6, Grundzāle, Smiltenes novads LV-4813
  • 64728554
  • grundzalespsk@smiltene.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Baiba Kovala

Par skolu

2017./ 2018.m.g. Grundzāles pamatskolā mācās 81 skolēns un 34 audzēkņi pirmsskolas grupās. Grundzāles pamatskolā skolēnu skaits pēdējos gados pieaug.

1. – 4. klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu, skolā ir internāts.

Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos interešu pulciņos- trīs vecumu grupu tautisko deju kolektīvi, koris, ansamblis, robotikas pulciņš, jaunsargi ,Smiltenes BJSS orientēšanās grupu treniņu nodarbības.  Mūsu skolas sportisti vienmēr ir ieguvuši godalgotas vietas Smiltenes novada skolu sporta sacensību kopvērtējumā.

Grundzāles pamatskolas skolotāju kolektīvs ir atvērts jaunajam un labprāt iesaistās gan vietējās nozīmes, gan starptautiskajos projektos.

Ar gūto pieredzi skolas pedagogi dalās gan savā novadā, gan ir uzņēmuši viesus no citiem novadiem.

Skola sadarbojas ar Igaunijas Tahtveres pašvaldības Ilmatsalu pamatskolu un iespēju robežās pārņem Igaunijas pieredzi.

2015./2016. m.g. Grundzāles pamatskolas kolektīvs ieguva tiesības piedalīties Samsung Skola Nākotnei programmā “Jaunais skolēns”, kā rezultātā skolas komanda apguva jaunas zināšanas , prasmes un iedvesmojās pārmaiņām. Skolas komanda iekļuva 10 labāko skolu vidū, kuras prezentēja savu pārmaiņu projektu un cīnījās par balvu 10 000 eiro. Galvenās pārmaiņu projekta idejas skola ir integrējusi Attīstības plānā.

2017. gadā ir iesaistījušies Valsts izglītības satura centra mācību satura aprobācijas projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā.”

Izglītības programmas

  • Vispārējās pirmskolas izglītības programma
  • Vispārējās pamatizglītības programma
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Koordinatore

Baiba Kovala

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Baiba Kovala