Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
 • Viļānu iela 2, Rēzekne, Latvija, LV-4601 LV-4601
 • 64607372
 • rv1g@rezekne.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Iveta Garjāne

Par skolu

Vīzija: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija – prestiža, augstas kultūras izglītības iestāde Latgalē, kur izglītojamie pozitīvā mācību vidē iegūst kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību.
Misija: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija kā nacionālas nozīmes izglītības centrs izglīto jaunatni un sabiedrību, izmantojot sociālemocionālās audzināšanas principus, rosina konkurētspējīgas personības attīstību un motivē apzinātai karjeras izvēlei.
Mērķis: Nodrošinot katra izglītojamā personīgo izaugsmi, sniegt daudzpusīgu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību, veicināt pozitīvu uzvedību un izglītojamo, vecāku un pedagogu sadarbību.

Ģimnāzija piedāvā:

 • Iegūt starptautisko DSD diplomu;
 • piedalīties Latgales reģiona atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem un atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem, Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem un atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem
 • kopā ar RA, LU, Latgaliešu valodas un kultūrvēstures skolotāju asociāciju piedalīties novada olimpiādē vidusskolēniem un augstskolu studentiem Latgales kultūrvēsturē, kā arī skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni”,
 • daudzveidīgas iespējas katra skolēna personības intelektuālajai un fiziskajai attīstībai, radot priekšnoteikumus iespējai sevi apliecināt skolēnu pašpārvaldē, interešu izglītības nodarbībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, sportā, MA un MK rīkotajos pasākumos;
 • dienesta viesnīcu.

Izglītības programmas

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programma (komerczinības).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Garjāne

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika