Ludzas pilsētas ģimnāzija

Ludzas pilsētas ģimnāzija
  • Blaumaņa iela 4, Ludza, LV-5701
  • 65707035
  • lpg@ludza.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ieva Eriņa

Par skolu

Skolas mērķis – veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā
noteikto mērķu sasniegšanu, akcentējot mācību procesā individuālo pieeju atbilstoši skolēnu
spējām.

Skolas vīzija – skola, kurā sakārtota fiziskā vide, pozitīvs mikroklimats un sadarbība ar apkārtējo
sabiedrību nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību visās izglītības pakāpēs.

Skolas uzdevumi:
1) īstenot pamatizglītības programmu, speciālās izglītības programmu un vispārējās vidējās
izglītības programmas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, valsts vispārējās
vidējās izglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
2) sekmēt izglītojamo spēju orientēties dažādās dzīves situācijās, stiprināt skolēnu
patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu, mācīt atbildību par savas karjeras izvēli;
3) veidot pozitīvas sadarbības vidi skolas un ģimenes kopējo mērķu sasniegšanai.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma (21011111);
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011);
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);
  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (1012011).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ieva Eriņa