Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Par skolu

Pamatjoma: Mācību saturs.
Atbalsta nodrošināšana pamatizglītības mācību priekšmetu programmu īstenošanai.
*Angļu valodas mācīšana 1., 2. klasēs.

Pamatjoma: Resursi
Renovācijas darbu turpināšana skolas apkārtnes labiekārtošanā.
*Skolas stadiona renovācijas projekta precizēšana.
*Multifunkcionālā laukuma labiekārtošana.
*Spēļu un rotaļu laukuma uzlabošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
*Skolēnu galdu un krēslu piemērošana atbilstoši ergonomikas prasībām un principiem.
Norit veiksmīgas, drošas āra nodarbības skolēniem.

Pamatjoma: Skolas organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritāšu izvirzīšana jaunajam attīstības plānam 2016./2017.m.g.- 2018./2019.m.g.
*Demokrātiski izvērtēt skolas darbu un iepriekšējā attīstības plāna 2013./2014.-2015./2016.m.g. realizāciju.
*Plānot skolas tālākās attīstības vajadzības.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ligita Miezīte