Viļakas Valsts ģimnāzija

Viļakas Valsts ģimnāzija

Par skolu

  • Skolas mērķis – nodrošināt izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm, radīt pamatu turpmākajai izglītībai, veicināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību.
  • Ārpusstundu aktivitātes: Deju kolektīvs, līnijdejas, ādas apstrādes pulciņš, vides pētnieku pulciņš, fotomākslas pulciņš, floristikas pulciņš, ložu šaušanas nodarbības, sporta pulciņš. Skolēni var darboties diskusiju un debašu klubiņā un literārās jaunrades studijā, kā arī piedalīties ģimnāzijas avīzes “Āķis” veidošanā.
  • Skolā ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, apmaksājot no budžeta līdzekļiem teorētiskās nodarbības un obligāto braukšanas stundu skaitu (papildus atlaides ģimnāzistiem  ar augstiem vērtējumiem mācībās un sabiedrisko aktivitāti saskaņā ar nolikumu);

Izglītības programmas

  • pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) izglītības programmu ar izvēles iespēju proģimnāzijas klasēs
  • apgūt angļu kā pirmo svešvalodu ,krievu vai vācu valodu kā otro svešvalodu;
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu;
  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu.

Koordinatore

Madara Jeromāne

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Madara Jeromāne