Vārkavas vidusskola

Vārkavas vidusskola

Par skolu

Skolas mērķis ir:

 • organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina pamatizglītības un vispārējās vidējās
  izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu;
 • veicināt skolēnos pašapziņas veidošanos un vēlmi uzņemties atbildību;
  veicināt skolēnu izaugsmi par garīgi un fiziski attīstītu, radošu un atbildīgu personību, kura
  jūtas atbildīga pret sevi, ģimeni, Latvijas valsti.

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Staņislavs Stankēvičs