Rīgas 85. vidusskola

Rīgas 85. vidusskola

Par skolu

Rīgas 85. vidusskolas pamatmērķis ir optimāla apstākļu radīšana skolēnu spēju attīstībai,saglabājot sevi kā personību, apkārtējās vides mainīgajos apstākļos,
Skolas uzdevumi ir:

  • Turpināt darbu pie talantīgo skolēnu spēju izkopšanas, nesekmības mazināšanas;
  • Pilnveidot darbu pie atbalsta sniegšanas skolēniem-sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, skolotāji, vecāki, medmāsa;
  • Veidot skolēnos piederības apziņu un lepnumu par savu skolu-informēt,interesēt,iesaistīt.

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma (kods 31011911);
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (kods 31014011);
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011).