Madonas pilsētas vidusskola

Madonas pilsētas vidusskola

Par skolu

Madonas pilsētas 1.vidusskola ir Madonas novada vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu.

2019./2020. māc. g. skola atzīmēja 110 gadu jubileju un 104. izlaidumu. Skolas pirmsākumi ir datēti ar 1908. gadu, kad Madonas tuvumā tiek dibināta Latvijas laukos pirmā

skola ar vidējās izglītības statusu. Mācības ir notikušas dažādās ēkās, dažādos izglītības līmeņos un skola vairāk kā 10 reizes mainījusi savu nosaukumu, bet tagadējā Madonas pilsētas 1.vidusskola ir visu iepriekšējo izglītības iestāžu saistību pārņēmēja un tradīciju turpinātāja.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības (kods 21011111),
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011),
  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 31014011),
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas (kods 31013011).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Valtra Stangaine