Liepājas 7. vidusskola

Liepājas 7. vidusskola

Par skolu

Skolas misija: kvalitatīva un draudzīga mācību vide ikvienam.
Skolas vīzija: skolēnu radošums, konkurētspēja darba tirgū, uzņēmējspēju attīstība un tālākizglītība.
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
Skolā ir viena lielā un divas mazās sporta zāles. Tādējādi vienlaicīgi var notikt trīs sporta stundas. Šīs zāles aktīvi tiek izmantotas arī vakaros, kad notiek dažādas treniņnodarbības. Pie skolas ir arī stadions.
Skolā ir bibliotēka un lasītava, kura ir aprīkota ar videoaparatūru, kas ir paredzēta videonodarbībām. Bibliotēkas krātuve pastāvīgi tiek papildināta ne tikai ar jaunām mācību grāmatām, mācību līdzekļiem, dažādām enciklopēdijām, bet arī ar interaktīviem kompaktdiskiem. Bibliotēka tiek rīkotas tematiskās izstādes, kā arī tiek novadītas nodarbības.
Katru dienu skolas ēdnīcā ir daudz apmeklētāju. Skolas ēdnīcā vienmēr ir svaigi un garšīgi ēdieni. Tādēļ starpbrīžos un pēc stundām skolēni un skolotājas steidzas uz ēdnīcu, kur var garšīgi paēst vai vienkārši izdzert tasīti kafijas.
2010. gada vasarā skolas ēdnīcā tika modernizētas iekārtas. 2011./2012.m.g.ēdnīcas darbinieki uzsākuši jaunu tradīciju – nacionālās virtuves dienas.bas valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Izglītības programmas

Liepājas 7. vidusskola ir vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
Galvenie pamatizglītības mērķi 1. – 4. klases posmā – veicināt skolēnu lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas, kā arī citas mācību procesa pamatiemaņas un prasmes, teorētisko domāšanu, vienkāršākās paškontroles iemaņas, skolēnu uzvedības un runas kultūru, personīgās higiēnas un veselīga dzīvesveida pamatus.
Galvenie pamatizglītības mērķi 5. – 9. klases posmā – nodrošināt nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, veicināt izglītojamo personības, spēju, interešu un sociālās pašnoteikšanos attīstību.
Galvenie vidējās izglītības mērķi – nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem, kas dod iespēju tālākai izglītībai, attīstīt izglītojamo izziņas intereses un radošās spējas, veidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, pamatojoties uz mācību procesa diferenciāciju un individualizāciju, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai.
Nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, dodot iespēju apzināties tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēli, skola piedāvā izglītojamajiem papildus:

  • 1.klasē apgūt ekonomikas pamatus,
  • 3.klasē algoritmikas pamatus,
  • 4.klasē programmēšanas pamatus un karjeras izglītību,
  • 5.-9.klasē franču un vācu valodu,
  • 7.-9.klasē ekonomikas pamatus.
  • Vidusskolā papildus pēc izvēles iespējams apgūt vācu, franču valodu, biznesa pamatus, komerczinības un psiholoģiju.

Koordinatore

Jeļena Judina

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Jeļena Judina