Ezernieku vidusskola

Ezernieku vidusskola
  • „Gaismēni” Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, LV 5692
  • 65681493, 65653274
  • ezerniekuvsk@inbox.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Broņislava Andžāne

Par skolu

Ezernieku vidusskolā mācās 151 skolēns, strādā 20 pedagogi, 10 tehniskie darbinieki. Skolā ir 22 mācību kabineti, bibliotēka, datoru klase, ēdamzāle, aktu zāle, tiek būvēta moderna sporta zāle. Katru gadu skolēni piedalās novada olimpiādēs, atsevišķi skolēni ņem dalību valsts olimpiādēs. Vidusskolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus kulturoloģijā, matemātikā, veselības zinātnē, datorzinībās, socioloģijā, ķīmijā, literatūrā, mājsaimniecībā, gūstot godalgotas vietas ne tika Latgales reģiona, bet arī valsts skolēnu zinātnisko darbu konferencēs. Skolā iemīļots sporta veids ir volejbols. Skolēni bieži gūst godalgotas vietas Latgales reģionā, piedalās valsts mēroga sacensībās.

Ezernieku vidusskolā mācās skolēni no Ezernieku, Svariņu, Šķaunes, Bērziņu un Rundēnu pagastiem. Skolā darbojas skolēnu padome, skolas padome, ir skolas vēstures stūrītis. Skolēni piedalās dažādu pulciņu darbā: korī, deju, sporta, dramatiskajā, lietišķās mākslas, vides izglītības, izteiksmīgās runas, jauno žurnālistu pulciņā.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (21011111);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem  (21015811).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Broņislava Andžāne