Dundagas vidusskola

Dundagas vidusskola

Par skolu

Skolas darbības mērķis ir veidot atbilstošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts standarta pamatizglītībā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu,sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām.

Skolas galvenie uzdevumi ir:

  • īstenot licencētās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;
  • nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
  • izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
  • racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
    sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā – vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas skolēniem.

Izglītības programmas

  • Vispārējās pamatizglītības programma;
  • Pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Koordinatore

Inese Freimute

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Inese Freimute