Tukuma Raiņa ģimnāzija

Tukuma Raiņa ģimnāzija

Par skolu

  • Misija
    Kompetenču pieejā balstīta konkurētspējīga izglītības nodrošināšana progresīvu pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru. Saskatīt un pilnveidot katra izglītojamā stiprās puses un talantus un, pamatojoties uz tiem, motivēt ikvienu panākumiem.
  • Vīzija
    Tukuma Raiņa ģimnāzija – starts jauniešu izaugsmei un izcilai nākotnei!

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klase)
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,dabaszinību un tehnikas virziena IP
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Aiga Paegle