Pāvilostas vidusskola

Pāvilostas vidusskola

Par skolu

Pāvilostas vidusskola ir Pāvilostas novada centrālā skola, kas atrodas starp divām pilsētām Liepāju un Ventspili, un nodrošina vidējo izglītību skolēniem, kuri nāk arī no novada lauku teritorijas. Pāvilostas skola dibināta 1922.gadā. Kā jau visā valstī, arī Pāvilostā ir tendence skolēnu skaitam samazināties. Tāpēc nākotnē vēlamies skolā izveidot multifunkcionālu izglītības centru skolēniem, dažādām sociālām grupām, interešu kopām, pieaugušajiem.
Skolā darbojas atbalsta personāls – direktore, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, psihologs un skolas māsa.
Skolēniem, skolotājiem un vecākiem pieejams mācību sociālais tīkls “Mykoob”.
Skola realizē vairākas Valsts licenzētas izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programma; vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma; speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem; speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Skola ir bērnu atbalsta centrs, kur skolēni pavada laiku pēc mācību stundām. Skolā darbojas 14 interešu izglītības pulciņi, kā arī demokrātiski izveidota Skolas padome, kura apvieno Skolēnu padomi, Vecāku padomi, skolas administrāciju un pašvaldības pārstāvjus.
Esam izstrādājuši skolas attīstības plānu, kas paredz – izveidot mūsdienīgu izglītības centru, kas piedāvā jauniešiem ne tikai vidusskolas izglītību, bet izglīto uzņēmējdarbībā, biznesa veidošanas pamatos un piedāvā piejūras pilsētai specifiskas profesionālās prasmes. Tas ir ļoti svarīgi, lai kopumā attīstītu reģionu, piesaistītu un motivētu jauniešus palikt dzīvot un strādāt savā dzimtajā vietā.
Intensīvi meklējam iespējas piesaistīt finansējumu skolas pedagoģiskā personāla tālakizglītošanai, lai uzlabotu un dažādotu mācību darbu. Aktīvi strādājam, lai atkal iesaistītos starptautiskajos projektos un veidotu skolēnus par mūsdienīgiem savas dzimtās vietas patriotiem, kas ir lepni par savu dzimto vietu, taču spēj apzināties sevi piederīgu ES sabiedrībai, būt par ES pilsoni un izmantot tās sniegtās iespējas izglītībā.
Vairāk kā 70 000 Eur tika investēti skolas rekonstrukcijā (siltināšana, jumta nomaiņa, ārējā apdare). Latvijas Aizsardzības ministrija un citi ārējie investori ieguldījuši finansējumu skolas modernizācijā, apgādājot skolu ar mūsdienīgiem IKT materiāliem. Skolā tika realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītais projekts ERAF “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai”.
Vidusskolas apkārtnes labiekārtošanā ieguldīti 15 000 Eur.
Skolas kā izglītības iestādes mērķis nākotnē ir attīstīt skolu par modernu izglītības centru novadā, kur veiksmīgi integrēt ES dimensiju (attīstīt starptautiskas partnerības un sadarbību) un ES vērtības, kā arī realizēt ES piedāvātās iespējas skolas pedagoģiskajam personālam, skolēnu vecākiem, skolēniem, skolas personālam.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Koordinators

Projekta "Esi Līderis!" skolotājs:

Ģirts Vagotiņš